* ഹംപിയിലെ ക്രിസ്മസ് ദിനങ്ങള്‍ *

യാത്രകളെ മനോഹരമാക്കുന്നതിൽ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക തലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള  ചരിത്രാവബോധം വഹിക്കുന്ന പങ്ക്  വളരെയധികം പ്രാധാന്യമേറിയ ഒന്നാണ്. ഒരു  യാത്രികന്റെ ചരിത്രബോധത്തെ  പരീക്ഷിക്കുന്ന വിസ്മയമാണ് “ഹംപി”. അതെ, തികച്ചും കല്ലിൽ തീർത്ത  ഒരു  വിസ്മയ ലോകം. ഓണക്കാലത്തെ യാത്രകള്‍ക്കിടയില്‍ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചതായിരുന്നു, ക്രിസ്മസ് ദിനങ്ങളില്‍ ഹംപിയിലെക്കൊരു യാത്ര.ആനന്ദം എന്ന […]

Zero-kun

Quietest ppl have the loudest minds

Nature's Place

The place of Nature in the 'ordinary' Spiritual Life through Meditation using Macro Photography to illustrate.

Expressed Digitally

Travel, Photography, Technology & everything!

Stockresearch52's Blog

Mind over matter

My Take

On books, travel, Taiwan, Hong Kong, China and more

The Bum who Travels

Experiencing Travel like a Local

Tanvi namjoshi

a small journey...

rama arya's blog

travel | art | giving back | ruminations

kasiasteps

hungry traveller

Aanavandi Travel Blog

Exploring my dreams of Travelling,Riding and Photography.

Janaline's world journey

My sometimes Strange, but usually Wonderful Experiences and Adventures as I Travel through this amazing World we live in.

AMJ ShotS

Exploring my dreams of Travelling,Riding and Photography.

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Longreads

The best longform stories on the web